Disclaimer

Spelletjes / Disclaimer

Disclaimer & Uitleg cookies

Waar in deze disclaimer wordt gesproken over Website wordt daarmee gedoeld op de website Spelle.be, die toegankelijk is via het webadres http://www.spelle.be. Waar in deze disclaimer wordt gesproken over Bezoeker wordt daarmee gedoeld op de natuurlijke persoon die de Website bezoekt.

Artikel 1: Dienstverlening en beschikbaarheid daarvan

1.1 De dienstverlening van Plox Internet Media B.V. (Plox) bestaat uit het aanbieden van de Website waarop door Bezoekers al dan niet na registratie spelletjes kunnen worden gespeeld en van andere software en/of andere diensten gebruik kan worden gemaakt overeenkomstig deze disclaimer en de eventuele overige aanvullende voorwaarden voor de desbetreffende dienst.
1.2 Voor de beschikbaarheid van de Website en de daarop aangeboden spelletjes/diensten is Plox afhankelijk van de goede werking van de systemen van de Bezoeker en de tussenliggende internetinfrastructuur, waarop Plox geen invloed heeft. Plox kan derhalve niet garanderen dat de Website en/of de daarop aangeboden spelletjes en/of andere diensten te allen tijde beschikbaar zijn voor de Bezoeker.
1.3 Plox behoudt zich het recht voor de Website en/of de daarop aangeboden spelletjes/diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Website, de desbetreffende spellen/diensten of van de computersystemen van Plox.

Artikel 2: Totstandkoming van een overeenkomst en daarvoor gerekende kosten

2.1 Bij ieder gebruik op deze Website van een spelletje of andere software en/of dienst door Bezoeker komt een overeenkomst tot stand tussen Plox en Bezoeker.
2.2 Voor zover Plox voor de uitvoering van de overeenkomst aan Bezoeker kosten in rekening brengt:
 1. a. zijn de prijzen hiervan in euros en inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen;
 2. b. stemt Bezoeker er mee in dat Plox direct start met de nakoming van haar dienstverlening voortvloeiende uit de overeenkomst en dat Bezoeker daarom, op grond van artikel 7:46i lid 5 sub a van het Burgerlijk Wetboek, niet het recht heeft de overeenkomst gedurende zeven werkdagen te ontbinden;
 3. c. kan betaling alleen plaatsvinden door middel van de op de Website daarvoor aangewezen betaaldiensten;
 4. d. zijn de kosten die worden gemaakt voor toegang tot het internet om de Website te (kunnen) bezoeken voor rekening van Bezoeker.
2.3 De op de Website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

Artikel 3: Voorwaarden van gebruik van diensten

3.1 Het gebruik van de op de Website aangeboden spelletjes/diensten door Bezoeker is onderhevig aan de in deze disclaimer opgenomen beperkingen.
3.2 De op de Website aangeboden spelletjes/diensten mogen louter voor persoonlijke en niet-commercile doeleinden gebruikt worden.
3.3 Het is niet toegestaan bij het gebruik van de op de Website aangeboden spelletjes/diensten:
 1. inbreuk te maken op rechten van intellectuele eigendom van Plox en/of haar toeleveranciers, waaronder begrepen auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten, octrooirechten of andere rechten van industrile of intellectuele eigendom;
 2. persoonsgegevens van andere bezoekers van deze website te verzamelen of persoonsgegevens van anderen dan de Bezoeker te publiceren;
 3. je beledigend, kwellend, kwetsend, discriminerend, onheus of anderszins onfatsoenlijk (dit alles ter uitsluitende beoordeling van Plox) tegenover één of meerdere personen en/of instellingen uit te laten;
 4. goederen en/of diensten te koop, te huur, te leen of op andere wijze aan te bieden;
 5. reclame te maken;
 6. de werking van deze website te verstoren of te beletten, waaronder in ieder geval wordt begrepen het omzeilen van technische beschermingsmaatregelen, het beschadigen van een geautomatiseerd werk en/of de daarmee opgeslagen gegevens van Plox en/of de door haar ingeschakelde derden en het overbelasten van de computersystemen en/of computernetwerken van Plox en/of de door haar ingeschakelde derden;
 7. anderszins in strijd te handelen met enige wet of andere toepasselijke regelgeving of anderzijds onrechtmatig te handelen tegenover Plox en/of een derde.
3.4 Plox behoudt zich het recht voor om technische en juridische maatregelen te nemen om, voor zover noodzakelijk, naleving van deze disclaimer af te dwingen.

Artikel 4: Privacy

4.1 Voor zover nodig verklaart Bezoeker 16 jaar of ouder te zijn, dan wel toestemming te hebben van zijn ouders/voogden voor het spelen van de spelletjes en/of afnemen van andere diensten van Plox en in dat kader persoonsgegevens aan Plox te verstrekken.

Artikel 5: Intellectuele eigendom

5.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle door Plox aangeboden spelletjes/diensten, berusten bij Plox of bij de derde van wie Plox het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze diensten aan Bezoeker ter beschikking te stellen.
5.2 Plox verleent hierbij aan Bezoeker een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, herroepelijk gebruiksrecht op de door Plox aangeboden spelletjes/diensten, onder de voorwaarde dat Bezoeker zich houdt aan de bepalingen uit deze gebruikersovereenkomst.
5.3 Behoudens voorzover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet, mag Bezoeker ter beschikking gestelde software niet verveelvoudigen, decompileren of daarop reverse-engineering toepassen.

Artikel 6: Garanties

6.1 Alle op de Website aangeboden spelletjes/diensten worden verschaft as is. Plox garandeert niet dat de op de Website aangeboden spelletjes/diensten zonder onderbreking zullen functioneren, foutvrij zullen zijn of geschikt zijn voor enig specifiek doel, of dat fouten of andere problemen zullen worden verholpen in nieuwe of andere versies van de aangeboden spelletjes/diensten.

Artikel 7: Beperking van aansprakelijkheid

7.1 De inhoud van de Website wordt door Plox met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de Website aangeboden informatie en diensten. Plox aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de Website of uit het gebruik van op de Website aangeboden spelletjes/diensten of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de Website verstrekte informatie en/of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Website.
7.2 Deze website van Plox bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites al dan niet in de vorm van advertenties die niet door Plox worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van Plox. Plox geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.
7.3Voor zover er toch enige aansprakelijkheid op Plox rust, is deze aansprakelijkheid jegens Bezoeker, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als n gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door Bezoeker aan Plox betaalde vergoedingen voor de diensten waaruit de aansprakelijkheid van Plox is voortgevloeid.

Artikel 8: Wijziging van de voorwaarden

8.1 Plox heeft het recht om deze disclaimer op elk gewenst moment aan te passen. Vanaf het moment dat de gewijzigde disclaimer op de Website zijn gepubliceerd, zijn die gewijzigde disclaimer van kracht.

Artikel 9: Cookies

Cookies zijn eenvoudige tekstbestandjes die worden opgeslagen op je computer, mobiel of tablet als je een website bezoekt. Zo kan de website je computer of mobiel herkennen. Ze maken de meeste websites een stuk makkelijker, sneller en persoonlijker. Op Spelle.be hebben cookies verschillende functies. Zonder cookies kun je je favoriete spelletjes niet bewaren. We gebruiken cookies om je spelervaring te verbeteren en we verkopen de informatie niet aan anderen.
Internet maakt heel veel mogelijk. Via internet kun je in contact komen met mensen over de hele wereld, overal diensten en producten bestellen en informatie die naar jouw wensen is samengesteld ontvangen. Ook Spelle.be biedt persoonlijke diensten. Voor die diensten hebben we soms informatie van jou als Spelle.be-gebruiker nodig. De onderstaande regels hebben we voor onszelf opgesteld om je een waarborg te bieden dat wij zorgvuldig met die informatie zullen omgaan. Je kunt ons te allen tijden aan deze regels houden.

9.1 Als Spelle.be persoonlijke gegevens van jou vastlegt wordt je daarover geïnformeerd. Je hebt altijd de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat jouw gegevens niet worden vastgelegd. Dat kan echter betekenen dat je geen gebruik kan maken van sommige Spelle.be-diensten;
9.2 Als er onjuiste gegevens over jou zijn vastgelegd, zal Spelle.be deze verwijderen. Je kunt jouw schriftelijk verzoek daartoe richten aan Spelle.be;
9.3 De geregistreerde gegevens zijn niet zonder jouw toestemming in te zien door derden en zullen ook niet zonder jouw toestemming overgedragen worden aan derden;
9.4 Adverteerders bij Spelle.be of partners van Spelle.be kunnen cookies toepassen om de kwaliteit van hen advertentie campagnes te verbeteren. Middels deze cookies is het mogelijk voor hun om bij te houden welke sites waarop ze adverteren door jou zijn bezocht;
9.5 Het downloaden vanaf deze site is op eigen risico. Schade ontstaan door het gebruiken, downloaden, inbellen en/of installeren kan niet op ons worden verhaald;
9.6 Bij het spelen van spelletjes die zelf ontwikkeld zijn door Spelle.be wordt het emailadres vastgelegd. Wil je dit niet, dan is het niet mogelijk om het spel te bespelen. De emailadressen worden zorgvuldig bewaard en worden niet door verkocht aan derde. 'Spelle.be' heeft het recht om aan de geregistreerde emailadressen: nieuwsbrieven, speciale aankondigingen, nieuwe spelletjes, reclame en prijswinnaars per email te verzenden. Wilt u zich afmelden, dan kan dat d.m.v. de afmeld link onderaan elke mail dat wij verzenden.
9.7 Spelle.be houdt zich het recht voor deze privacy-verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.

Spelle.be gebruikt cookies om de navigatie op de site makkelijker te maken en je spelervaring te verbeteren. Als je cookies wilt blokkeren of het gebruik ervan wilt beperken, dan kun je dat doen via je browser. Ga naar de instellingen van je browser om de regels voor het downloaden van cookies aan te passen en om eerder gedownloade cookies te wissen.

Maar let op: als je cookies beperkt, zijn niet alle functies op de website meer te gebruiken.

Chrome
Lees meer over het beheren van cookies in Chrome, klik hier.

Internet Explorer
Lees meer over het beheren van cookies in Internet Explorer, klik hier.

Firefox
Lees meer over het beheren van cookies in Firefox, klik hier.

Safari
Lees meer over het beheren van cookies in Safari, klik hier.

Artikel 10: Overige bepalingen

10.1 Op de Website en het gebruik daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van de Website en/of de van de Website ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, Nederland.
10.2 In het geval dat enige bepaling uit deze disclaimer nietig of niet-afdwingbaar zou worden verklaard, dan zullen partijen die nietige of niet-afdwingbare bepaling(en) vervangen door een geldige en wel afdwingbare bepaling die de economische, juridische en commercile doelen van de nietig of niet-afdwingbaar bevonden bepaling zoveel mogelijk benadert.